Algemene voorwaarden

Opgesteld op 14 maart 2019 voor Autorijschool Easy Go

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Autorijschool Easy Go, gevestigd te Doetinchem (hierna “de Rijschool”) en de cursist (hierna “de leerling” of “je”) en zijn van toepassing op alle diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De Rijschool verzorgt je rijlessen, eventueel je theoriecursus en vraagt je rijexamen aan.

Artikel 1: Verplichtingen van de rijschool

1.1      
Instructeur is in het bezit van een geldig instructeur certificaat en voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

1.2      
Het rijexamen wordt gereserveerd nadat je de rijschool met je DigiD hebt gemachtigd op de website van het CBR en de kosten hiervoor hebt betaald.

1.3      
Het rijexamen wordt binnen twee weken na betaling gereserveerd.

1.4      
Het herexamen en de tussentijdse toets worden eveneens binnen twee weken na betaling gereserveerd.

1.5      
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.6      
De rijles duurt 60 minuten en wordt volledig benut door de leerling. 

1.7      
De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.8      
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De ingeplande rijles(sen) worden dan niet in rekening gebracht bij de leerling.

Artikel 2: Verplichtingen van de leerling

2.1      
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2      
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen. 

2.3      
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Afzeggen of verschuiven van rijlessen kan alleen bij de rijinstructeur.

2.4      
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. 

2.5      
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. 

2.6      
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3: Wijze van betalingen

3.1      
Losse lessen kunnen contant direct na de les betaald worden of via een bankoverschrijving. Het bedrag moet dan voor aanvang van de les op de rekening van de instructeur zijn bijgeschreven. Neemt de leerling een lespakket, dan kan deze eveneens contant of via een bankoverschrijving worden betaald. De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. Let wel op dat je pas kan lessen wanneer je betaald hebt.

3.2      
De “gratis proefrijles” is alleen gratis als de leerling na de les besluit om zijn rijopleiding bij de Rijschool voort te zetten. Mocht de leerling niet verder willen gaan met de rijopleiding, dan wordt de op dat moment geldende prijs van een losse rijles in rekening gebracht.

3.3      
Lespakketten kunnen in maximaal drie termijnen betaald worden.

3.4      
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  • Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
  • De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.5      
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling. 

3.6      
De Rijschool behoudt zich het recht om de lesprijzen tijdens de duur van de overeenkomst te verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.7      
Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt tenslotte een flinke korting op de lesprijs gehad.

3.8      
Lespakketten zijn niet overdraagbaar aan derden

3.9      
Indien de leerling besluit om te stoppen en er is vooruitbetaald, dan worden de afgenomen rijlessen gerekend volgens het tarief van een losse rijles. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op het tot dan al betaalde bedrag. 70% van het bedrag wat dan overblijft wordt dan teruggestort.

 

Artikel 4: Rijexamens

4.1      
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. 

4.2      
Mocht het CBR besluiten om het rijexamen te annuleren door bijvoorbeeld slecht weer of ziekte van een examinator dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

4.3      
Indien de leerling ziek is op de examen dag, dan zal het CBR het examengeld terugstorten op de rekening van de Rijschool wanneer een verklaring van de huisarts als bewijs wordt geleverd. Administratiekosten worden wel in mindering gebracht op het bedrag. De leerling betaalt de Rijschool het bedrag van de in rekening gebrachte administratiekosten, waarna de Rijschool een nieuw examen kan reserveren.

Artikel 5: Beëindiging van de overeenkomst

5.1      
De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  • de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
  • de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6: Aanvullende afspraken

6.1      
De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd. Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7: Lespakketten

7.1      
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

Artikel 8: Vrijwaring

8.1      
Als de leerling tijden de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  • De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
  • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  • Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken

8.2       
De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9 : Overige afspraken

9.1      
Na de tussentijdse toets of praktijkexamen maakt de Rijschool foto’s van de leerling ten behoeve van haar social media kanalen, waaronder Facebook en Instagram.

 

Artikel 9: Ontbinden lesovereenkomst

10.1    
De lesovereenkomst die je hebt ondertekend wordt door de Rijschool als bindend ervaren.

10.2    
De Rijschool kan de overeenkomst ook ontbinden als er om zodanige dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal de Rijschool niet genoten lesgelden terugbetalen.